హోమ్ » మమ్మల్ని సంప్రదించండి
సాక్షి ఎక్స్ లెన్స్ అవార్డ్స్
సాక్షి టవర్స్ , 6-3-249, రోడ్ నంబర్ 1, బంజారా హిల్స్
హైదరాబాద్, 500034  
ఫోన్: 040-23322330 
ఈమెఇల్ : sakshiexcellenceawards@sakshi.com
Your feedback is very important to us, kindly provide your feedback.
*Name:
*Email:
*Telephone:
*Mobile:
*Subject:
*How should we contact:
Phone Email
*Message:
Enter the code shown:


Can't read the image? click here to refresh
 
అవార్డుల కార్యక్రమంలో పాల్గొనడాన్ని తత్సంబంధిత నియమ నిబంధనలను అంగీకరించడంగా భావించడం జరుగుతుంది(ఈ నియమ నిబంధనల్లో అవసరాన్ని బట్టి మార్పుచేర్పులుండవచ్చు).
ఏ అవార్డు విభాగంలో ఎవరికి అవార్డు దక్కాలన్న నిర్ణయం పూర్తిగా న్యాయ నిర్ణేతలదే. వారి నిర్ణయమే అంతిమం. దరఖాస్తుదారులంతా దానికి కట్టుబడాల్సి ఉంటుంది.
మమ్మల్ని సంప్రదించండి
సాక్షి టవర్స్, 6-3-249,
రోడ్ నంబర్ 1, బంజారా హిల్స్,
హైదరాబాద్, 500034.
+9140 2332 2330
© 2014 - 2018 సాక్షి ఎక్సలెన్స్ అవార్డులు, అన్ని హక్కులూ ఆరక్షితం.